Smart Hospital  ส่งเสริมประชาชนสุขภาพดี เป็นเลิศวิถีแพทย์แผนไทย

ประกาศโรงพยาบาลนาแห้ว
เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
……………………………………………………………
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาล
สำหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยา ผู้ประกอบวิชาชีพ
และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพิ่มความถูกต้อง ทำเพื่อ
ประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนั้น
เพื่อให้มีการนำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลนาแห้ว จึงกำหนดแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังกล่าวฯ สำหรับการ
ปฏิบัติของบุคคลากรและหน่วยงาน ดังน

 

อ่านต่อ