Smart Hospital  ส่งเสริมประชาชนสุขภาพดี เป็นเลิศวิถีแพทย์แผนไทย

 


หมวดที่ 1: EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

    EB1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ
    EB1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    EB1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็ปไซต์หมวดที่ 2: EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดที่ 3: EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หมวดที่ 4: EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

หมวดที่ 5: EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

หมวดที่ 6: ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

หมวดที่ 7: EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

หมวดที่ 8: EB8 หน่วยงานของท่านมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล

หมวดที่ 9: EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน-20200610T032816Z-001

หมวดที่ 10: EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

หมวดที่ 11: EB11 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

หมวดที่ 12: EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

หมวดที่ 13: EB13 การปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ-20200609T165612Z-001

หมวดที่ 14:EB14 การปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

หมวดที่ 15: EB15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

หมวดที่ 16:EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ

หมวดที่ 17:EB 17 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

หมวดที่ 18: EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

หมวดที่ 19: EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่

หมวดที่ 20:EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน-20200609T172128Z-001

หมวดที่ 21:EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

หมวดที่ 22: หน่วยงานมีการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต

หมวดที่ 23: EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 24: EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 25: EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก
หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หมวดที่ 26: EB26หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกฯ

ดาวโหลดเอกสาร