Smart Hospital  ส่งเสริมประชาชนสุขภาพดี เป็นเลิศวิถีแพทย์แผนไทย

     ผอ อมร 

   นายแพทย์อมร จันทร์ดำ

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแห้ว

ดำรงตำแหน่งเมื่อ  มิถุนายน 2567 - ปัจจุบัน

 


ทําเนียบรายชื่อผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาแห้ว

 

                                                                                                   1. นายแพทย์กนกนก  จารุวิสูตร                  พฤษภาคม 2527 - เมษายน 2529

                                                                                                   2. นายแพทย์บุญรัก  ธํารงลักษณ์กุล           พฤษภาคม 2529 - เมษายน 2530

                                                                                                   3. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรกูลเกียรติ       พฤษภาคม 2530 - เมษายน 2532

                                                                                                   4. นายแพทย์อุดม  มหาวงศ์ตระกูล             พฤษภาคม 2532 - เมษายน 2533

                                                                                                   5. นายแพทย์ศรีศักดิ์  ตั้งจิตธรรม                พฤษภาคม 2533 - เมษายน 2535

                                                                                                   6. นายแพทย์ไพโรจน์  เครือกาญจนา          พฤษภาคม 2535 - พฤศจิกายน 2536

                                                                                                   7. นายแพทย์วิชัย   ธนาโสภณ                   พฤศจิกายน 2536 - มิถุนายน 2538

                                                                                                   8. นายแพทย์ภักดี  สืบนุการณ์                   มิถุนายน 2538 - พฤษภาคม 2539

                                                                                                   9. นายแพทย์อำนาจ  รักษ์งาน                   พฤษภาคม 2539 - พฤษภาคม 2552

                                                                                                 10. นายแพทย์สมชาย  ชมพูคำ                    พฤษภาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2555

                                                                                                 11. นายแพทย์อมร  จันทร์ดำ                        มีนาคม 2555 - กันยนยน 2562 

                                                                                                 12. แพทย์หญิงรุ่งรัตน์  คำสีทา                     ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563

                                                                                                 13. แพทย์หญิงธนิศรา  ธิติศิริพงศ์                กรกฎาคม 2563 - มิถุนายน 2567

                                                                                                 14. นายแพทย์อมร จันทร์ดำ                        มิถุนายน 2567 - ปัจจุบัน