Smart Hospital  ส่งเสริมประชาชนสุขภาพดี เป็นเลิศวิถีแพทย์แผนไทย

            โรงพยาบาลนาแห้ว เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ถนนทางขึ้นโรงพยาบาลเป็นทางลาดชัน เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2526 
เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีนางสาวอังษณา ยศปัญญา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับ ๓ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีบุคลากรปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้น 5 คน โดยเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกและได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
มาช่วยตรวจสัปดาห์ละ 3 วันในช่วงเช้า  และเดือนพฤษภาคม ปี 2527 ได้รับการจัดสรรบุคลากรเพิ่มขึ้นเป็น 14 คน และเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยในเป็นครั้งแรก
โดยมีนายแพทย์กนกนก  จารุวิสูต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและแพทย์ประจำโรงพยาบาลเป็นคนแรก 


ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลขนาด 30  เตียง รับผิดชอบดูแลประชาชนในเขตอำเภอนาแห้ว ประมาณ 11,000คน  และยังมีประชาชนจากเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประชาชนในพื้นที่รอยต่อใกล้เคียง เช่น บ้านบุ่งผลำ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก, บ้านนาดี ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย  มาใช้บริการ


วิสัยทัศน์

“Smart Hospital ส่งเสริมประชาชนสุขภาพดี เป็นเลิศวิถีแพทย์แผนไทย ”

 

พันธกิจ

M1. ให้บริการด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

M2. ส่งเสริมสนับสนุน ภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

M3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างครบวงจร

M4. สนับสนุนบุคลากรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

M.5 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

ประวัติและความเป็นมาของอำเภอนาแห้ว

 1.ข้อมูลทั่วไป

 nahaeo map

 

1.1.อำเภอนาแห้ว

อำเภอนาแห้วเดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ. 2481 หลวงวิชิต สุรการ ตำแหน่ง ข้าหลวงประจำจังหวัดเลยในสมัยนั้น ริเริ่มจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ แต่ยังไม่ได้รับการจัดตั้ง หลวงวิชิต สุรการ ก็ไดพ้นจากตำแหน่ง และผู้รับตำแหน่งใหม่ก็ได้ดำเนินการต่อเนื่อง ครั้นถึงปี พ.ศ. 2498 นายจัด  สุรเดโช นายอำเภอด่านซ้าย ได้ดำเนินการต่อ และได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาแห้ว เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2513 โดยมีนายเผดิม สุขเสริม ปลัดอำเภอสมัยนั้น เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นคนแรก  มีเขตการปกครองเพียง  2 ตำบล คือ ตำบลนาแห้ว และตำบลนาพึง และมีที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอนาแห้ว ณ ตำบลนาแห้ว โดยได้อาศัยสถานีตำรวจภูธรตำบลนาแห้ว เป็นที่ทำการชั่วคราว เปิดทำการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม  2513  จากนั้นได้รับการจัดตั้งตำบลแสงภาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำบล รวมเป็น 3 ตำบล

พ.ศ.2519 ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็น อำเภอนาแห้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2519  โดยมี ร.ต.เกรียงไกร  เศรษฐสุวรรณ  เป็นนายอำเภอคนแรก และได้รับการประกาศจัดตั้ง ตำบลนามาลา และตำบลเหล่ากอหก เพิ่มขึ้นอีก 2 ตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2523 และปี 2531  ตามลำดับ รวมเป็น 5 ตำบลจนถึงปัจจุบัน

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ           ติดต่อกับอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
                          และแขวงไซยะบูลี ประเทศลาว

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับแขวงไซยะบูลี ประเทศลาว และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ทิศใต้              ติดต่อกับอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 

 

สภาพภูมิประเทศเขตการปกครอง และลักษณะประชากร

อำเภอนาแห้วอยู่ห่างจากจังหวัดเลย ๑๒๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๖๒๗.๕๘ ตร.กม.

เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ทั้งหมดและที่ราบระหว่างหุบเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๙๐๐ เมตร เทือกเขาที่สำคัญได้แก่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ภูเปือย ภูสันทราย แม่น้ำที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำเหืองซึ่งเป็นลำน้ำที่กั้นระหว่างประเทศบริเวณชายแดนระหว่างบ้านเหมืองแพร่ และฝั่ง สปปล. นอกจากนี้ยังมีลำน้ำหู ลำน้ำพึง และลำน้ำแพร่               

 

สภาพภูมิอากาศ

อากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพรรณไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก จนเกิดน้ำค้างแข็งเกาะยอดหญ้า หรือที่เรียกว่า “แม่คะนิ้ง”

ประชากร

มีประชากร 11,701 คน  ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนและบัตร  ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2565  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ข้าวโพด ไร่สับปะรด ยางพารา และรับจ้าง


na haeo kkohnahaeo teaw