Smart Hospital  ส่งเสริมประชาชนสุขภาพดี เป็นเลิศวิถีแพทย์แผนไทย

งานจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)